Millay

  1. noun
    United States poet (1892-1950)