Merton

  1. noun
    United States sociologist (1910-2003)
  2. noun
    United States religious and writer (1915-1968)