Dalmane

  1. noun
    tranquilizer (trade name Dalmane) used to treat insomnia