Callitris

  1. noun
    evergreen monoecious coniferous trees or shrubs: cypress pines